หมวดหมู่ ความยากจนและการกระจายรายได้ (ชุดปัจจุบัน)  - ความยากจนระดับประเทศและภาค
ตารางที่ 1.1
ชื่อตาราง เส้นความยากจน (Poverty line) จำแนกตามภาคและเขตพื้นที่ ปี พ.ศ. 2531 - 2561  รายปี
รายละเอียด
ปรับปรุงข้อมูล 14 พฤศจิกายน 2562 16:33
เลือกข้อมูลสถิติสำหรับสร้างกราฟแท่ง... ความเหมาะสมของการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบกราฟต่างๆขึ้นอยู่กับข้อมูลสถิติ
เลือกหัวข้อทางแถวที่สนใจ
 
เงื่อนไขเพิ่มเติม
 
 
 
เลือกหัวข้อทางคอลัมน์ที่สนใจ
แสดงผลแบบเต็มหน้าจอ
รายงานค่าสถิติทั้งหมดในหมวดหมุ่  ความยากจนและการกระจายรายได้ (ชุดปัจจุบัน)