หมวดหมู่ ความยากจนและการกระจายรายได้ (ชุดปัจจุบัน)  - ความเหลื่อมล้ำด้านรายจ่าย
ตารางที่ 9.1
ชื่อตาราง สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ของรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค จำแนกตามภาค และจำแนกตามเขตพื้นที่ ปี พ.ศ. 2531 - 2561  รายปี
รายละเอียด
ปรับปรุงข้อมูล 15 พฤศจิกายน 2562 8:32
เลือกข้อมูลสถิติสำหรับสร้างกราฟเส้น... ความเหมาะสมของการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบกราฟต่างๆขึ้นอยู่กับข้อมูลสถิติ
เลือกหัวข้อทางแถวที่สนใจ
 
เงื่อนไขเพิ่มเติม
 
 
 
เลือกหัวข้อทางคอลัมน์ที่สนใจ
แสดงผลแบบเต็มหน้าจอ
รายงานค่าสถิติทั้งหมดในหมวดหมู่  ความยากจนและการกระจายรายได้ (ชุดปัจจุบัน)