หมวดหมู่ ตัวชี้วัดทางด้านสังคม  - 2.ตัวชี้วัดรายงานภาวะสังคม
ตารางที่ 2.1
ชื่อตาราง ตารางท้ายเล่มรายงานภาวะสังคม รายปี ปี พ.ศ. 2544 - 2561  รายปี
รายละเอียด
ปรับปรุงข้อมูล 26 พฤศจิกายน 2562 8:33
แสดงผลแบบเต็มหน้าจอ
เลือกหัวข้อทางแถวที่สนใจ
Skip Navigation Links.
1. คุณภาพของคน
การมีงานทำ
ผลิตภาพแรงงาน กรณีแรงงาน (บาท/คน/ปี)
อัตราการมีงานทำ (ร้อยละ)
อัตราการว่างงาน (ร้อยละ)
การทำงานต่ำระดับ (พันคน)
(ทำงานน้อยกว่า 35 ชม./สป.ที่พร้อมจะทำงานเพิ่ม)
สุขภาพ
อัตราการเจ็บป่วย (ต่อประชากรพันคน)
อัตราป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ (ต่อประชากรแสนคน)
- มะเร็ง และเนื้องอกทุกชนิด
- หัวใจ
- เบาหวาน
- ความดันโลหิต
ความผิดปกติทางจิต/จิตเภท/ประสาทหลอน (ต่อประชากรแสนคน)
ความผิดปกติทางอารมณ์ (สะเทือนอารมณ์) (ต่อประชากรแสนคน)
ความผิดปกติจากโรคประสาท/ความเครียด (ต่อประชากรแสนคน)
ภาวะแปรปวนทางจิตและพฤติกรรม (ต่อประชากรพันคน)
ประชากร
อัตราส่วนภาระพึ่งพิง (ร้อยละ)
สัดส่วนคนยากจน (ร้อยละ)
การศึกษา
อัตรานักเรียนต่อประชากรวัยเรียน
- ประถมศึกษา
- มัธยมศึกษาตอนต้น
- มัธยมศึกษาตอนปลาย
- อุดมศึกษา (ปริญญาตรีและต่ำกว่า)
จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรกลุ่มอายุ 15 ปีขึ้นไป
จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรกลุ่มอายุ 15-59 ปี
- ชาย
- หญิง
จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป
ชาย
หญิง
2. ความมั่นคงทางสังคม
สถาบันครอบครัว
สัดส่วนครัวเรือนที่มีที่อยู่อาศัยถาวร (ร้อยละ)
ดัชนีครอบครัวอบอุ่น (ร้อยละ)
หลักประกันทางสังคม
ร้อยละของการมีหลักประกันสุขภาพ
- ประกันสังคม
- สวัสดิการข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
- ประกันสุขภาพถ้วนหน้า
- สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น
- สิทธิ์อื่นๆ
- สิทธิ์ว่าง (ผู้ยังไม่ลงทะเบียนสิทธิ์)
สัดส่วนผู้ประกันตนต่อกำลังแรงงาน
ความสงบสุขในสังคม (ต่อประชากรแสนคน)
อัตราการตายด้วยอุบัติเหตุการจราจรทางบก
สัดส่วนคดีชีวิต ร่างกาย และเพศ
สัดส่วนคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน
สัดส่วนคดียาเสพติด
ร้อยละของคดีเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดซ้ำต่อคดีทั้งหมดที่ถูกดำเนินคดีโดยสถานพินิจฯทั่วประเทศ
การคุ้มครองผู้บริโภค
จำนวนเรื่องร้องเรียน (ราย)
- กรณีสัญญา
- กรณีฉลาก
- กรณีโฆษณา
- กรณีกฎหมาย
- กรณีขายตรงและตลาดแบบตรง
การให้คำปรึกษาทางสายด่วน 1166 (ราย)
3. ความเป็นอยู่และพฤติกรรมของคน
พฤติกรรมในการบริโภค
ค่าใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค (ร้อยละของค่าใช้จ่ายรวม)
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค (ร้อยละของค่าใช้จ่ายรวม)
อัตราการบริโภคสุราของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป (ร้อยละ)
อัตราการบริโภคบุหรี่ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป (ร้อยละ)
การใช้เวลาในชีวิตประจำวัน
การใช้บริการจากสื่อต่างๆ (ชม./วัน)
- การอ่านหนังสือ (รวมสิ่งพิมพ์/วารสารทางอินเทอร์เน็ต)
- การชม/การฟังโทรทัศน์
- การชม/การฟังวีดีโอ ดีวีดี วีซีดี
- การฟังรายการวิทยุ
- การท่องอินเทอร์เน็ต
- การใช้ห้องสมุด
จำนวนประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้ Internet (ล้านคน)
4. สิ่งแวดล้อม
สารอันตราย
ปริมาณการใช้สารเคมี (ล้านตัน)
จำนวนผู้ป่วยที่เกิดจากสารพิษอันตราย (คน)
จำนวนผู้เสียชีวิตที่เกิดจากสารพิษอันตราย (คน)
ขยะ
การผลิตขยะที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ (ล้านตัน)
การผลิตขยะที่เกิดขึ้นในกทม. (ล้านตัน)
ความสามารถในการกำจัดขยะแบบถูกสุขลักษณะ ในกทม. (ล้านตัน)
ปริมาณของเสียอันตรายทั่วประเทศ (ล้านตัน)
มลพิษทางอากาศ
ค่าเฉลี่ยฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (24 ชั่วโมง) มคก./ ลบ.ม.(บริ้วณพื้นที่ทั่วไปใน กทม.)

 เลือกทั้งหมด    ไม่เลือกทั้งหมด
 
   
เลือกหัวข้อทางคอลัมน์ที่สนใจ
ตัวอย่างรายงานที่เกี่ยวข้อง

 ตารางท้ายเล่มรายงานภาวะสังคมรายไตรมาส ปี พ.ศ. 2544 - 2562  [ ตัวชี้วัดทางด้านสังคม  - รายไตรมาส ] รายไตรมาส  
รายงานค่าสถิติทั้งหมดในหมวดหมุ่  ตัวชี้วัดทางด้านสังคม
หมวดหมู่ย่อย  2.ตัวชี้วัดรายงานภาวะสังคม
ตารางที่ 2.1 ตารางท้ายเล่มรายงานภาวะสังคม รายปี ปี พ.ศ. 2544 - 2561 รายปี
ตารางที่ 2.2 ตารางท้ายเล่มรายงานภาวะสังคมรายไตรมาส ปี พ.ศ. 2544 - 2562 รายไตรมาส