หมวดหมู่ ความยากจนและการกระจายรายได้ (ชุดปัจจุบัน)  - ความยากจนระดับประเทศและภาค
ตารางที่ 1.1
ชื่อตาราง เส้นความยากจน (Poverty line) จำแนกตามภาคและเขตพื้นที่ ปี พ.ศ. 2531 - 2561  รายปี
รายละเอียด
ปรับปรุงข้อมูล 14 พฤศจิกายน 2562 16:33
แสดงผลแบบเต็มหน้าจอ
รายงานค่าสถิติทั้งหมดในหมวดหมุ่  ความยากจนและการกระจายรายได้ (ชุดปัจจุบัน)