ประชากร (อยู่ระหว่างการปรับปรุงทั้งหมด) ประชากร (อยู่ระหว่างการปรับปรุงทั้งหมด)
ข้อมูลประชากร ประกอบด้วย ข้อมูลจำนวนประชากร การย้ายถิ่นฐาน การคาดประมาณประชากร การเกิด การตาย ภาวะเจริญพันธุ์ อายุคาดเฉลี่ยแรกเกิดของคนไทย และตัวชี้วัดที่สำคัญด้านประชากร