ตัวชี้วัดทางด้านสังคม ตัวชี้วัดทางด้านสังคม
ตัวชี้วัดทางด้านสังคม ประกอบด้วย ข้อมูลตัวชี้วัดตามเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และข้อมูลตัวชี้วัดภาวะสังคม
ปรับปรุงข้อมูล: 26 พฤศจิกายน 2562