27 กันยายน 2563
จากปัญหาสินค้าราคาแพง รายได้ไม่พอรายจ่าย ณ วันนี้ ประชาชนมีทางออกอย่างไร?
บันทึก  ผลสำรวจ
จำนวนผู้ใช้งานขณะนี้
People Online People Online:
Visitors Visitors: 1
Members Members: 0
Total Total: 1

 ตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2554
ค่าสถิติภาวะสังคม

Get Adobe Flash player Install latest flash player if you can't see this gallery, or click here to see the html version.

เรื่องเด่น
โครงการศึกษา E-Sports สถานการณ์ ผลกระทบและแนวทางการกำกับดูแล เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ สำรวจและศึกษาเพื่อการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม ซึ่งดำเนินการในช่วงระหว่าง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึงมกราคม พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อศึกษาสถานการณ์และผลกระทบของเด็กติดเกม เส้นทางการเป็น นักกีฬา E-Sports อ...
โครงการศึกษาทัศนคติและปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่อการมีบุตร ในกลุ่มประชากร  เจเนอเรชั่นวาย เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสำรวจและศึกษาเพื่อการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม ซึ่งดำเนินการ ในช่วงระหว่าง วันที่ 24 มิถุนายน ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อทำความเข้าใจทัศนคติ และพฤติ...
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับผิดชอบดำเนินการจัดทำเอกสาร  ดัชนีความก้าวหน้ำของคน (Human Achievement Index - HAI) โดยได้จัดทำแล้ว 3 ฉบับ ในปี 2558 2560 และ 2562 ตามลำดับ เพื่อนำเสนอดัชนีความก้าวหน้าของคนในระดับจังหวัดพร้อมทั้งวิเคราะห์ผลการประเมิน ความก้าวหน้าของคนด้วยดัชนีดังกล...
          บทเรียนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ที่น่าสนใจและสามารถนำมาปรับใช้ในการพัฒนาได้เป็นอย่างดี           1. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านหัวอ่าว หมู่ที่ 5 ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครป...
สศช.ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีบทบาทนำในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเสริมสร้างสังคมที่ดี โดยยึดหลักบรรษัทภิบาล เชื่อมโยงเป้าหมายทางธุรกิจกับการพัฒนาประเทศ ควบคู่กับการตระหนักถึงความรับผิดชอบและความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค ชุมชน และสังคมโดยรวม โดยปรับแนวคิดภาคเอกชนให้สามารถทำงานร่วมกับชุมชน อง...
    หนังสือ "กระตุกต่อมคิด ชีวิตพอเพียง : การคิดอย่างเป็นระบบ บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" โดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (มพพ.) นี้ ประมวลจากวิทยากรบรรยายในโครงการเพิ่มศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การมีภาวะที่ด...
สถิติด้านสังคม
รายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสอง ปี 2563 แถลงข่าว (Thai/Eng) เอกสารนำเสนอประกอบการแถลงข่าว Infographic
รายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสหนึ่ง ปี 2563 แถลงข่าว (Thai/Eng) เอกสารนำเสนอประกอบการแถลงข่าว Infographic
รายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสี่และภาพรวมปี 2562 แถลงข่าว (Thai/Eng) เอกสารนำเสนอประกอบการแถลงข่าว Infographic
รายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสาม ปี 2562 แถลงข่าว (Thai/Eng) เอกสารนำเสนอประกอบการแถลงข่าว Infographic
ตัวชี้วัดภาวะสังคม
สงวนลิขสิทธิ์ © 2563 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ติดต่อ : pairat@nesdc.go.th
 
);