23 กันยายน 2564
    

โครงสร้างของกองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม  (กมส.)
 
       
น.ส.กานดา  ชูเชิด
 (ผอ.กมส.)
โทรศัพท์ : (02) 280-4085 ต่อ 3401
อีเมล : 
kanda@nesdc.go.th
    
         
(ผชช.)
โทรศัพท์ : (02) 280-4085 ต่อ
อีเมล :
 
 
 
กลุ่มพัฒนาทักษะและศักยภาพคน

1. น.ส.ภัทรพร เล้าวงค์
 โทรศัพท์:(02)280-4085
 ต่อ 3416

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ
อีเมล : Pataraporn@nesdc.go.th

2. น.ส.อรพรรณ โตเผ่าพงศ์
 โทรศัพท์:(02)280-4085
 ต่อ 3414

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
 อีเมล : Orapan@nesdc.go.th

3. น.ส.นันธิกา ตั้งเจริญพาณิชย์
 โทรศัพท์:(02)280-4085
 ต่อ 3415

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
 อีเมล : Nantika@nesdc.go.th

4. น.ส.ภัสวรรณ โพธิ์เผื่อนน้อย
 โทรศัพท์:(02)280-4085  
 ต่อ 3428

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
 อีเมล : Passawan@nesdc.go.th

5. น.ส.ชุติกาญจน์  ทรงมิตร 
โทรศัพท์:(02)280-4085  
 ต่อ 3423

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
 อีเมล : Chutikan@nesdc.go.th

 
 
กลุ่มเสริมสร้างสุขภาวะและระบบบริการสุขภาพ

1. นายณัฐสุชน  อินทราวุธ
 โทรศัพท์:(02)280-4085
 ต่อ 3421

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ
 อีเมล : Nutsuchon@nesdc.go.th

2. น.ส.เพ็ญพธู ภักดีบุรี
 โทรศัพท์:(02)280-4085  
 ต่อ 3422

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
 อีเมล : Penpathu@nesdc.go.th

3. นายวรวิช  ลิ้มมณีวิจิตร
 โทรศัพท์:(02)280-4085  
 ต่อ 3426

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
 อีเมล : Worawit-l@nesdc.go.th
4. นายวิทยารัฐ พวงงาม
 โทรศัพท์:(02)280-4085  
 ต่อ 3434

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
 อีเมล : Wittayarrath@nesdc.go.th

5. น.ส.สุดาวดี ทวีไพศาล
 โทรศัพท์:(02)280-4085  
 ต่อ 3432

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
 อีเมล : Sudawadee@nesdc.go.th

 
 
กลุ่มพัฒนาสถาบันและทุนทางสังคม

1. นางรสวันต์ วรรณกะลัศ
 โทรศัพท์:(02)280-4085
 ต่อ 3407


 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ
 อีเมล : Rosawan@nesdc.go.th


2. นายศุภสิทธิ์  ฟองสมุทร
โทรศัพท์:(02)280-4085
 ต่อ 3406

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ
อีเมล : Suppasit@nesdc.go.th


3. นางเนาวรัตน์  อยู่นาน
 โทรศัพท์:(02)280-4085
 ต่อ 3410

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
 อีเมล : Naowarat@nesdc.go.th


4. นางพรทิพย์  บุญชัย
 โทรศัพท์:(02)280-4085
  ต่อ 3409

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
 อีเมล : Porntip@nesdc.go.th


5. นายสรกมล  วณิชชานนท์
 โทรศัพท์:(02)280-4085
 ต่อ 3420
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
 อีเมล : Sonkamol@nesdc.go.th

 
 
กลุ่มประชากรและสังคมสูงวัย

1. น.ส.อังคณา ฉายวิริยะ
โทรศัพท์:(02)280-4085
ต่อ 3405


  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ
อีเมล : Angkana@nesdc.go.th


2. นางกิ่งแก้ว เพรียบพร้อม
โทรศัพท์:(02)280-4085
ต่อ 3411

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
อีเมล : Kingkaew@nesdc.go.th


3. น.ส.วรรณา บุญเจือ
โทรศัพท์:(02)280-4085
ต่อ 3418

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
อีเมล : Wanna@nesdc.go.th

4. น.ส.ปาริชาติ เปิ้นวงษ์
โทรศัพท์:(02)280-4085
 ต่อ 3427

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
 อีเมล :Parichat-p@nesdc.go.th

5. น.ส.บุญทวี เทียมวัน
โทรศัพท์:(02)280-4085
 ต่อ 3404
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
 อีเมล Boontawee@nesdc.go.th

 
 
กลุ่มงานสนับสนุน

 1. นางพรทิพย์  บุญชัย
 โทรศัพท์:(02)280-4085
  ต่อ 3409

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
 อีเมล : Porntip@nesdc.go.th

 2. นายคมสัน  ฤทธิรอด
 โทรศัพท์:(02)280-4085
 ต่อ 3424

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
 อีเมล : Komson@nesdc.go.th

 3. นายเจริญชัย  ไพบูลย์กิตติพงศ์
 โทรศัพท์:(02)280-4085
 ต่อ 3430
 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน
 อีเมล : Charoenchai@nesdc.go.th


 4. น.ส.ฐาปนีย์  แก้วสูงเนิน
 โทรศัพท์:(02)280-4085
 ต่อ 3431
 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน
 อีเมล : Tapanee@nesdc.go.th

 5. น.ส.ธัชชนัญ  จารุวัฒนพงษ์
 โทรศัพท์ (02)280-4085
 ต่อ 3435
 พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 4
 อีเมล : Thatchanan@nesdc.go.th


 6. น.ส.อณิษฐา  มหาคุณ
 โทรศัพท์: (02)280-4085
ต่อ 3436

 พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
 อีเมล : Anistha@nesdc.go.th

 7. นายจำรูญ ทิมดี
 โทรศัพท์:(02)280-4085
 ต่อ
 ลูกจ้างประจำ


 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2563 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ติดต่อ : pairat@nesdc.go.th
 
);