23 มิถุนายน 2567
บทความ
โครงการศึกษาทัศนคติและปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่อการมีบุตร ในกลุ่มประชากร  เจเนอเรชั่นวาย เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสำรวจและศึกษาเพื่อการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม ซึ่งดำเนินการ ในช่วงระหว่าง วันที่ 24 มิถุนายน ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อทำความเข้าใจทัศนคติ และพฤติกรรม เกี่ยวกับการมีบุตรของประชากรกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย รวมถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคมที่เกี่ยวข้อง กับทัศนคติและพฤติกรรมดังกล่าว โดยประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานระหว่าง การวิจัยเอกสาร การวิจัยเชิงสำรวจ และการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และ นำเสนอผลศึกษาต่อไป
สงวนลิขสิทธิ์ © 2563 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ติดต่อ : pairat@nesdc.go.th
 
);