23 มิถุนายน 2567
บทความ
โครงการศึกษา E-Sports สถานการณ์ ผลกระทบและแนวทางการกำกับดูแล เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ สำรวจและศึกษาเพื่อการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม ซึ่งดำเนินการในช่วงระหว่าง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึงมกราคม พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อศึกษาสถานการณ์และผลกระทบของเด็กติดเกม เส้นทางการเป็น นักกีฬา E-Sports อาชีพ ความคิดเห็นต่อแนวทาง มาตรการกำกับดูแลเด็กติดเกม รวมถึงการส่งเสริมให้ E-Sports เป็นทางเลือกเชิงสร้างสรรค์สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเล่นเกม โดยประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานระหว่าง การวิจัยเอกสาร การวิจัยเชิงสำรวจ และการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เข้าสู่กระบวนการ วิเคราะห์และนำเสนอผลศึกษาต่อไป
สงวนลิขสิทธิ์ © 2563 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ติดต่อ : pairat@nesdc.go.th
 
);