23 มิถุนายน 2567
บทความ

รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำในประเทศไทย ปี 2562 ฉบับนี้ จัดทำขึ้น โดยมีประเด็นการนำเสนอเพิ่มเติมจากการรายงานในปีก่อนหน้า คือ การวิเคราะห์สถานการณ์ของคนจนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในด้านการมีงานทำ คุณภาพชีวิต การวิเคราะห์เพิ่มเติมในด้านระดับการศึกษา และการเข้าถึงสวัสดิการของภาครัฐ ขณะเดียวกัน ด้านสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำก็มีการนำเสนอเพิ่มเติมในส่วนของความเหลื่อมล้ำด้านที่ดิน และบทความพิเศษที่เป็นการนำข้อมูลจากฐานข้อมูลภาษีเงินได้มาประมวลผลเพื่อวิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ให้มีมุมมองที่ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจ ทั้งนี้รายงานฉบับนี้นำข้อมูลจำกหลายแหล่งนำมาใช้ในการวิเคราะห์ โดยเฉพาะข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ และกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ซึ่ง สำนักงานฯ ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้

หมวดหมู่ : องค์ความรู้
สงวนลิขสิทธิ์ © 2563 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ติดต่อ : pairat@nesdc.go.th
 
);