23 มิถุนายน 2567
   
ข้อมูลและยุทธศาสตร์ด้านสังคม ยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาทางสังคม
* คลิกเลือกหมวดหมู่ที่สนใจ
Minimize
Text/HTML
You must be in Edit Mode to enter content, and then you can use the Module Action Menu or Module Action Buttons to manage content
 Print  
สงวนลิขสิทธิ์ © 2563 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ติดต่อ : pairat@nesdc.go.th
 
);