23 มิถุนายน 2567
    

 โครงสร้างของกองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม (กขส.)
 
       

 น.ส.มนต์ทิพย์ สัมพันธวงศ์ (ผอ.กขส.)
โทรศัพท์ : (02) 280-4085 ต่อ 3601
อีเมล : montip@nesdc.go.th
    
         
น.ส.ดวงกมล  วิมลกิจ (ผชช.)
โทรศัพท์:(02)280-4085 
ต่อ 3602
อีเมล: duangkamon@nesdc.go.th
 
 
กลุ่มรายงานภาวะสังคม

น.ส.นิภา กิตติเรืองชาญ
โทรศัพท์:(02)280-4085
ต่อ 3605

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ
 อีเมล : nipha@nesdc.go.th 

น..ส.น้ำเพชร  มีสัตย์
โทรศัพท์:(02)280-4085
ต่อ 3611    

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
 อีเมล : nampetch@nesdc.go.th 

น.ส.นราธิป  หนูคง
โทรศัพท์:(02)280-4085
ต่อ 3616 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
 อีเมล : naratip@nesdc.go.th   

น.ส.สุภาวดี ช่อบุญนาค
โทรศัพท์:(02)280-4085 ต่อ 3622


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
อีเมล :supawadee@nesdc.go.th

นายพัฒนพร  ลายเสมา
โทรศัพท์:(02)280-4085 ต่อ 3628

พนักงานบริหารงานทั่วไป 3
อีเมล : pattanaporn@nesdc.go.th

น.ส.สุชาดา  เกิดเจริญ
 โทรศัพท์:(02)280-4085 ต่อ 
พนักงานบริหารงานทั่วไป 3
อีเมล : suchada-k@nesdc.go.th  
 
 
กลุ่มงานฐานข้อมูล


 นายภูมิสุข  คณานุรักษ์
 โทรศัพท์:(02)280-4085 ต่อ 3608


 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ
อีเมล : bhumisuk@nesdc.go.th  

นางสิริลักษณ์  บำรุงกิจ
โทรศัพท์:(02)280-4085 ต่อ 3609


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
อีเมล : siriluck@nesdc.go.th      

นางรัชนี  จัตุมาศ
โทรศัพท์:(02)280-4085
ต่อ 3610

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
 อีเมล : ratchanee-m@nesdc.go.th

นางศิริขวัญ วรสิทธิโชคชัย
โทรศัพท์:(02)280-4085 ต่อ3612


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
 อีเมล : sirikhwan@nesdc.go.thน.ส.จารุณี  เกื้อมณี
โทรศัพท์:(02)280-4085 ต่อ 3514

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
 อีเมล :charunee@nesdc.go.th             
 

 
กลุ่มงานติดตามนโยบายสังคม

นางสุพัณณดา เลาหชัย
โทรศัพท์:(02)280-4085 ต่อ 3613


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำราญการพิเศษ
อีเมล :suphannada@nesdc.go.th

  

นายไพรัตน์  กล่ำทอง
โทรศัพท์:(02)280-4085 ต่อ 3617


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ 
อีเมล : pairat@nesdc.go.th       
         
น.ส.สุนิสา คำแก้ว
โทรศัพท์:(02)280-4085 ต่อ 3618  

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
อีเมล : sunisa-k@nesdc.go.th 

น.ส.ปฏิมา จงเจริญธนาวัฒน์
โทรศัพท์:(02)280-4085 ต่อ 3620

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำราญการ
อีเมล : patima@nesdc.go.th  

น.ส.เมฆขลา ทองวิไล 
โทรศัพท์:(02)280-4085 ต่อ 3619 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
อีเมล : mekkala@nesdc.go.th  

น.ส.รวิรินทร์  เตชะปลูก 
โทรศัพท์:(02)280-4085 ต่อ 3621 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
อีเมล : natchaya@nesdc.go.th

น.ส.บุญนลิน ทองพิมพ์
โทรศัพท์:(02)280-4085 ต่อ 3623

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
อีเมล : bunnalin@nesdc.go.th

นายชัยชนะ  โอสถรูป
โทรศัพท์:(02)280-4085 ต่อ 3627

พนักงานบริหารงานทั่วไป 3
อีเมล : chaichana@nesdc.go.th                                                                

 

 

 
กลุ่มงานสนับสนุน

นายพรหมสิงห์  เหมือนเผ่าพงศ์ โทรศัพท์:(02)280-4085 ต่อ 3601 


เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน
 อีเมล : promsing@nesdc.go.th     


น.ส.สุวิสา  ภูริทัต
โทรศัพท์:(02)280-4085 ต่อ 3626 

 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
 อีเมล : suwisa@nesdc.go.th 


นางสายฝน  บุญช่วย
โทรศัพท์:(02)280-4085 ต่อ 3624 

      
 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน
 อีเมล : sayfon@nesdc.go.th       
                       

นางวารุณีย์  สวนสมุทร
 โทรศัพท์:(02)280-4085 ต่อ 3625 
  
เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน
 อีเมล : warunee@nesdc.go.th     
      
น.ส.อภิรดี   สังข์สุวรรณ
โทรศัพท์:(02)280-4085 ต่อ                
พนักงานบริหารงานทั่วไป 3
 อีเมล : apiradee-s@nesdc.go.th

   
   
สงวนลิขสิทธิ์ © 2563 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ติดต่อ : pairat@nesdc.go.th
 
);