13 กรกฎาคม 2567
จากปัญหาสินค้าราคาแพง รายได้ไม่พอรายจ่าย ณ วันนี้ ประชาชนมีทางออกอย่างไร?
บันทึก  ผลสำรวจ
จำนวนผู้ใช้งานขณะนี้
People Online People Online:
Visitors Visitors: 16
Members Members: 0
Total Total: 16

 ตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2554
ค่าสถิติภาวะสังคม

Get Adobe Flash player Install latest flash player if you can't see this gallery, or click here to see the html version.

เรื่องเด่น
รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำในประเทศไทย ปี 2562 ฉบับนี้ จัดทำขึ้น โดยมีประเด็นการนำเสนอเพิ่มเติมจากการรายงานในปีก่อนหน้า คือ การวิเคราะห์สถานการณ์ของคนจนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในด้านการมีงานทำ คุณภาพชีวิต การวิเคราะห์เพิ่มเติมในด้านระดับการศึกษา และการเข้าถึงสวัสดิการของภาครัฐ...
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยกองพัฒนำข้อมูลและตัวชี้วัดสังคมได้จัดทำรายงานบัญชีกระแสการโอนประชาชาติ ปี 2560 (National Transfer Account 2017: NTA2017) ซึ่งเป็นการนำเสนอสถิติรายได้ประชาชาติเป็นรายอายุ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์แบบแผนรายได้และค่าใช้จ่ายของประชากรในแต่...
โครงการศึกษา E-Sports สถานการณ์ ผลกระทบและแนวทางการกำกับดูแล เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ สำรวจและศึกษาเพื่อการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม ซึ่งดำเนินการในช่วงระหว่าง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึงมกราคม พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อศึกษาสถานการณ์และผลกระทบของเด็กติดเกม เส้นทางการเป็น นักกีฬา E-Sports อ...
โครงการศึกษาทัศนคติและปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่อการมีบุตร ในกลุ่มประชากร  เจเนอเรชั่นวาย เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสำรวจและศึกษาเพื่อการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม ซึ่งดำเนินการ ในช่วงระหว่าง วันที่ 24 มิถุนายน ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อทำความเข้าใจทัศนคติ และพฤติ...
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับผิดชอบดำเนินการจัดทำเอกสาร  ดัชนีความก้าวหน้ำของคน (Human Achievement Index - HAI) โดยได้จัดทำแล้ว 3 ฉบับ ในปี 2558 2560 และ 2562 ตามลำดับ เพื่อนำเสนอดัชนีความก้าวหน้าของคนในระดับจังหวัดพร้อมทั้งวิเคราะห์ผลการประเมิน ความก้าวหน้าของคนด้วยดัชนีดังกล...
     การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาประเทศ  โดย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สถิติด้านสังคม
รายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสาม ปี 2564 แถลงข่าว (Thai/Eng) เอกสารนำเสนอประกอบการแถลงข่าว Infographic
รายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสอง ปี 2564 แถลงข่าว (Thai/Eng) เอกสารนำเสนอประกอบการแถลงข่าว Infographic
รายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสหนึ่ง ปี 2564 แถลงข่าว (Thai/Eng) เอกสารนำเสนอประกอบการแถลงข่าว Infographic
รายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสี่และภาพรวมปี 2563 แถลงข่าว(Thai/Eng) เอกสารนำเสนอประกอบการแถลงข่าว Infographic
ตัวชี้วัดภาวะสังคม
สงวนลิขสิทธิ์ © 2563 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ติดต่อ : pairat@nesdc.go.th
 
);