13 กรกฎาคม 2567
   
ข้อมูลและยุทธศาสตร์ด้านสังคม วุฒิอาสาธนาคารสมอง

ธนาคารสมอง
        ธนาคารสมอง เป็นศูนย์รวมของผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่เกษียณอายุแล้วทั้งจากภาครัฐหรือเอกชน ตลอดจนผู้ทรงภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์การทำงานอันยาวนาน มีความพร้อมและสมัครใจอุทิศตนเพื่อนำปัญญา ความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมาช่วยเสริมหรือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ โดยไม่หวังผลตอบแทนส่วนตน แต่มุ่งถึงประโยชน์ส่วนรวมและร่วมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศ เพื่อสนองพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประชาชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ (อ่านต่อ)

 


มูลนิธิพัฒนาไท
        คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2539 ให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จัดตั้งมูลนิธิพัฒนาไทขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมการวางแผนพัฒนาคนและสังคมในลักษณะที่เป็นองค์รวมแบบบูรณาการรวมทั้งสนับสนุนให้การพัฒนาประเทศได้รับการแปลงแผนออกสู่ภาคปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยทำหน้าที่ศึกษาวิจัยวางแผนสนับสนุน การพัฒนาคนและสังคมในลักษณะของการพัฒนาแบบองค์รวมที่เน้นคนเป็นศูนย์กลางบนฐาน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยยึดแนวทางการทำงานภายใต้การร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ เรียนรู้ร่วมกันกังภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคม เพื่อสร้างให้ประชาชน ชุมชนและสังคมเกิดความ เข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้และพึ่งพากันเองได้ (อ่านต่อ)
สงวนลิขสิทธิ์ © 2563 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ติดต่อ : pairat@nesdc.go.th
 
);