13 กรกฎาคม 2567
    
โครงสร้างของกองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม  (กมส.)
 
       
น.ส.มนต์ทิพย์ สัมพันธวงศ์
 (ผอ.กมส.)
โทรศัพท์ : (02) 280-4085 ต่อ 3401
อีเมล :
Montip@nesdc.go.th
    
         
น.ส.ภัทรพร เล้าวงค์
(ผชช.)
โทรศัพท์ : (02) 280-4085 ต่อ 3418
อีเมล : Pataraporn@nesdc.go.th
 
 
 
กลุ่มยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและการเรียนรู้

1. นางสาวพชรวรรณ อุบลเลิศ
 โทรศัพท์:(02)280-4085
 ต่อ 3416

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ
อีเมล :

2. น.ส.ภัสวรรณ โพธิ์เผื่อนน้อย
 โทรศัพท์:(02)280-4085  
 ต่อ 3428
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
 อีเมล : Passawan@nesdc.go.th

3. น.ส.ชุติกาญจน์  ทรงมิตร 
โทรศัพท์:(02)280-4085  
 ต่อ 3423

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
 อีเมล : Chutikan@nesdc.go.th
4. นางสาวสิริธิดา ทัศนียะเวช
โทรศัพท์:(02)280-4085  
 ต่อ 3423
 พนักงานบริหารทั่วไป 3
 อีเมล :

5.

 

 
 
กลุ่มยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างสุขภาวะและระบบบริการสุขภาพ

1. น.ส.อังคณา ฉายวิริยะ
 โทรศัพท์:(02)280-4085
 ต่อ 3405

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ
 อีเมล : Angkana@nesdc.go.th

2. น.ส.เพ็ญพธู ภักดีบุรี
 โทรศัพท์:(02)280-4085  
 ต่อ 3422

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
 อีเมล : Penpathu@nesdc.go.th

3. นายวิทยารัฐ พวงงาม
 โทรศัพท์:(02)280-4085  
 ต่อ 3434

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
 อีเมล : Wittayarrath@nesdc.go.th

4. น.ส.สุดาวดี ทวีไพศาล
 โทรศัพท์:(02)280-4085  
 ต่อ 3432

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
 อีเมล : Sudawadee@nesdc.go.th
5. 
 
กลุ่มพัฒนาสถาบันและทุนทางสังคม

1.
 โทรศัพท์:(02)280-4085
 ต่อ


 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ
 อีเมล :


2. นางเนาวรัตน์  อยู่นาน
 โทรศัพท์:(02)280-4085
 ต่อ 3410

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
อีเมล : Naowarat@nesdc.go.th


3. นายสรกมล  วณิชชานนท์
 โทรศัพท์:(02)280-4085
 ต่อ 3420

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
 อีเมล : Sonkamol@nesdc.go.th


4. นายวรวิช  ลิ้มมณีวิจิตร
 โทรศัพท์:(02)280-4085  
 ต่อ 3426
 

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
 อีเมล : Worawit-l@nesdc.go.th


5.
 

 
 
กลุ่มประชากรและสังคมสูงวัย

1. นางรสวันต์ วรรณกะลัศ
โทรศัพท์:(02)280-4085
ต่อ 3407


  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ
อีเมล : Rosawan@nesdc.go.th


2. นางกิ่งแก้ว เพรียบพร้อม
โทรศัพท์:(02)280-4085
ต่อ 3411

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
อีเมล : Kingkaew@nesdc.go.th


3. น.ส.
โทรศัพท์:(02)280-4085
ต่อ

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
อีเมล :

4. น.ส.
โทรศัพท์:(02)280-4085
 ต่อ

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
 อีเมล :

5. น.ส.บุญทวี เทียมวัน
โทรศัพท์:(02)280-4085
 ต่อ 3404
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
 อีเมล Boontawee@nesdc.go.th

 
 
กลุ่มงานสนับสนุน

 1. น.ส.ฐาปนีย์  แก้วสูงเนิน
 โทรศัพท์:(02)280-4085
  ต่อ 3431

 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน
 อีเมล : Tapanee@nesdc.go.th

 2. นายคมสัน  ฤทธิรอด
 โทรศัพท์:(02)280-4085
 ต่อ 3424

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
 อีเมล : Komson@nesdc.go.th

 3. นายเจริญชัย  ไพบูลย์กิตติพงศ์
 โทรศัพท์:(02)280-4085
 ต่อ 3430
 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน
 อีเมล : Charoenchai@nesdc.go.th


 4. น.ส.ธัชชนัญ  จารุวัฒนพงษ์
 โทรศัพท์ (02)280-4085
 ต่อ 3435
 พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 4
 อีเมล : Thatchanan@nesdc.go.th
 

 5. น.ส.อณิษฐา  มหาคุณ
 โทรศัพท์: (02)280-4085
ต่อ 3436
 พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
 อีเมล : Anistha@nesdc.go.th


 6.

 

 7.
 
 


 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2563 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ติดต่อ : pairat@nesdc.go.th
 
);