13 กรกฎาคม 2567
     


Creative Economy Agency   


นายดนุชา พิชยนันท์
เลขาธิการ สศช.
   
       น.ส.จินางค์กูร  โรจนนันต์
รองเลขาธิการ
 


 
            น.ส.วรวรรณ พลิคามิน
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน
กองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม (กมส.)
 
กลุ่มงาน/หน่วยงาน

 
โทรศัพท์

 
โทรสาร

 
อีเมล

 
กองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม (กมส.)  (แสดงรายละเอียด)

  กลุ่มยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและการเรียนรู้  (02)280-4085 ต่อ 3416  (02)282-2827

 Pataraporn@nesdc.go.th

  กลุ่มยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างสุขภาวะและระบบบริการสุขภาพ  (02)280-4085 ต่อ 3426  (02)282-2827

 Worawit-l@nesdc.go.th

  กลุ่มยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสถาบันและทุนทางสังคม  (02)280-4085 ต่อ 3420  (02)282-2827

 Sonkamol@nesdc.go.th

  กลุ่มยุทธศาสตร์ด้านประชากรและความมั่นคงของมนุษย์  (02)280-4085 ต่อ 3427  (02)282-2827

 Parichat-p@nesdc.go.th

  กลุ่มงานสนับสนุน

 (02)280-4085 ต่อ 3430  (02)282-2827  Charoenchai@nesdc.go.th
กองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม (กขส.)
 
กลุ่มงาน/หน่วยงาน

 
โทรศัพท์

 
โทรสาร

 
อีเมล

 
กองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม (กขส.)  (แสดงรายละเอียด)

  กลุ่มงานรายงานภาวะสังคม  (02)280-4085 ต่อ 3616
 (02)281-2803

 naratip@nesdc.go.th

  กลุ่มงานฐานข้อมูล  (02)280-4085 ต่อ 3608  (02)281-2803

 bhumisuk@nesdc.go.th

  กลุ่มงานติดตามประเมินผล  (02)280-4085 ต่อ 3618  (02)281-2803

 sunisa-k@nesdc.go.th

  กลุ่มงานสนับสนุน  (02)280-4085 ต่อ 3624
 (02)281-2803

 sayfon@nesdc.go.th

สำนักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ (สนส.)
 
กลุ่มงาน/หน่วยงาน

 
โทรศัพท์

 
โทรสาร

 
อีเมล

 
สำนักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ (สนส.)  (แสดงรายละเอียด)

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  (02)280-4085 ต่อ 2622  (02)281-6127

 chonorot@nesdb.go.th

  กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้  (02)280-4085 ต่อ 2627
 (02)281-6127

 metta@nesdb.go.th

  กลุ่มงานข้อมูลและเผยแพร่การพัฒนา  (02)282-9967  (02)281-6127

 brainbank@nesdb.go.th

  กลุ่มงานสนับสนุน  (02)280-4085 ต่อ 2609  (02)281-6127
 phimchana@nesdb.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © 2563 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ติดต่อ : pairat@nesdc.go.th
 
);