13 มิถุนายน 2567
บทความ

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (มพพ.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดประชุมและจัดแสดงนิทรรศการ เรื่อง อะไร คือเศรษฐกิจพอเพียง ในวันพุธที่ 28 มีนาคม 2555  โดยมี ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นประธานเปิดการประชุมและปาฐกถาพิเศษเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ” ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี และการปาฐกถาพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ คือ

1. เศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการศึกษาของชาติ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย  องคมนตรี  (เอกสารประกอบการบรรยาย)

          2. เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารธุรกิจยุคใหม่  โดย นายกานต์  ตระกูลฮุน  กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี  (เอกสารประกอบการบรรยาย)

          3. เศรษฐกิจพอเพียงกับการรวมพลังจากทุกภาคส่วนขับเคลื่อนประเทศไทย สู่...ความยั่งยืน  โดย  ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  (เอกสารประกอบการบรรยาย)


สงวนลิขสิทธิ์ © 2563 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ติดต่อ : pairat@nesdc.go.th
 
);