13 กรกฎาคม 2567
บทความ
จุลสารการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคการศึกษา
จุลสารการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคการศึกษา  โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หมวดหมู่ : องค์ความรู้
สงวนลิขสิทธิ์ © 2563 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ติดต่อ : pairat@nesdc.go.th
 
);