13 กรกฎาคม 2567
บทความ
จุลสารปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับโลกาภิวัตน์
     จุลสารปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับโลกาภิวัตน์  โดย ดร.อำพน  กิตติอำพน
หมวดหมู่ : องค์ความรู้
สงวนลิขสิทธิ์ © 2563 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ติดต่อ : pairat@nesdc.go.th
 
);