23 มิถุนายน 2567
บทความ
ตามรอยพระราชดำริสู่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
      หนังสือเล่มนี้มุ่งให้เป็นสื่อการเรียนรู้สำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจศึกษาปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงในเชิงวิชาการอย่างเข้าใจง่ายๆ ในลักษณะของการเรียบเรียงข้อมูลที่มีการจัดลำดับเนื้อหาสารุของพระบรม ราโชวาทและพระราชดำรัสให้สอดคล้องต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน..
หมวดหมู่ : องค์ความรู้
สงวนลิขสิทธิ์ © 2563 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ติดต่อ : pairat@nesdc.go.th
 
);