7 มิถุนายน 2566
บทความ
Sufficiency Economy...The Application to Leading a Life and Organization Development
      Sufficiency Economy...The Application to Leading a Life and Organization Development by Prof.Dr.Kasem Watanachai, Privy Councillor
หมวดหมู่ : องค์ความรู้
สงวนลิขสิทธิ์ © 2563 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ติดต่อ : pairat@nesdc.go.th
 
);