13 กรกฎาคม 2567
บทความ
ประสบการณ์การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการบริหารประเทศ
    ประสบการณ์ด้านการบริหารประเทศ : พลเอกสุรยุทธ์ จุลลานนท์ องคมนตรี กล่าวถึงประสบการณ์ด้านการบริหารประเทศที่ได้นำแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในสังคมไทยนั้น ประกอบด้วยการคัดเลือกผู้ที่จะเข้ามาเป็นคณะรัฐมนตรี โดยคัดสรรคนที่มีประสบการณ์ความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์ซื่อตรง การสร้างความเป็นเอกภาพในการทำงาน เพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายทำได้สำเร็จ
หมวดหมู่ : องค์ความรู้
สงวนลิขสิทธิ์ © 2563 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ติดต่อ : pairat@nesdc.go.th
 
);