13 กรกฎาคม 2567
บทความ
ประสบการณ์การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการเกษตร
    ประสบการณ์ด้านการเกษตร : นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี กล่าวว่าการขับเคลื่อนแนวคิดหลักปรัชญาฯ สามารถประยุกต์ได้กับการปฏิบัติตามหลักคำสอนของพุทธศาสนา ทั้งในเรื่องการพึ่งตนเอง ความพอประมาณ เดินสายกลาง มีภูมิคุ้มกัน มีเหตุผล เป็นคนดี และมีความสามัคคี และได้นำหลักปรัชญาฯ มาประยุกต์ใช้เพื่อเกษตรกร โดยเรียกว่าเกษตรทฤษฎีใหม่
หมวดหมู่ : องค์ความรู้
สงวนลิขสิทธิ์ © 2563 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ติดต่อ : pairat@nesdc.go.th
 
);