13 กรกฎาคม 2567
บทความ
ประสบการณ์การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการบริหารองค์กร
    ประสบการณ์ด้านการบริหารองค์กร : ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล องคมนตรี กล่าวว่าหลักปรัชญาฯ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้นั้น เพื่อนำไปสู่เป้าหมาย ๓ ข้อ คือ มั่นคง สมดุล และยั่งยืน องค์กรต่างๆ ทั้งหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน กลุ่มเกษตร หรือ ระบบทุนนิยม สังคมนิยม บริโภคนิยม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ การบริหารจัดการองค์กรจะเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพย์สิน บริหารคน และบริหารบริการนั้นๆ ให้พอควรและยั่งยืนมากกว่าการให้มีมากที่สุด
หมวดหมู่ : องค์ความรู้
สงวนลิขสิทธิ์ © 2563 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ติดต่อ : pairat@nesdc.go.th
 
);