13 กรกฎาคม 2567
บทความ
ประสบการณ์การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการบริหารธุรกิจ
    ประสบการณ์ด้านการบริหารธุรกิจ : ดร.อาชว์ เตาลานนท์ กล่าวถึงประสบการณ์การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารธุรกิจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดในการบริหารธุรกิจในรูปแบบเดิมที่บริหารเพียงปัจจัยการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีจุดมุ่งหมายทำให้มีผลกำไรสูงสุดแก่เจ้าของธุรกิจ ไปสู่การบริหารธุรกิจสมัยใหม่ที่บริหารปัจจัยการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดควบคู่กับกำกับดูแลให้เกิดความเป็นธรรม เกิดความโปร่งใส ทั้งกับผู้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของธุรกิจ และบุคคลภายนอกที่การประกอบธุรกิจมีส่วนเกี่ยวข้อง
หมวดหมู่ : องค์ความรู้
สงวนลิขสิทธิ์ © 2563 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ติดต่อ : pairat@nesdc.go.th
 
);