1 มีนาคม 2567
บทความ
    เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๔ ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานด้านการขับเคลื่อนและการ ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ ขอบเขตของความร่วมมือดังกล่าว ประกอบด้วย การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา เยาวชน และอื่นๆ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน การพัฒนาด้านการวิจัย และผลิตผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงด้านทรัพยากรบุคคล และทรัพยากรอื่นๆ ตามความเหมาะสม โดยมีสำนักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ (สนส.) มีบทบาทหลักในการขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าว
สงวนลิขสิทธิ์ © 2563 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ติดต่อ : pairat@nesdc.go.th
 
);