13 กรกฎาคม 2567
บทความ
    สถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้มอบหมายให้สถาบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จัดทำงานวิจัยโครงการจัดทำตัวอย่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่นในกรณีองค์กรธุรกิจ โดยมีรายงานฉบับสมบูรณ์ คือ Corporate Sustainability under the Sufficiency Economy Philosopy : Reshaping business and management thought and practice based on the Asian perspective and values
หมวดหมู่ : งานวิจัย
สงวนลิขสิทธิ์ © 2563 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ติดต่อ : pairat@nesdc.go.th
 
);