13 กรกฎาคม 2567
บทความ
    สศช.ศึกษาพัฒนาตารางการวางแผนเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Metrix: SEM) เพื่อช่วยในการวางแผนด้านเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการพัฒนาและขยายผลการประยุกต์ใช้เครื่องมือ SEM  
หมวดหมู่ : งานวิจัย
สงวนลิขสิทธิ์ © 2563 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ติดต่อ : pairat@nesdc.go.th
 
);