25 พฤษภาคม 2567
บทความ
อบต.พระแก้วตั้งศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
สงวนลิขสิทธิ์ © 2563 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ติดต่อ : pairat@nesdc.go.th
 
);