25 พฤษภาคม 2567
   
ข้อมูลและยุทธศาสตร์ด้านสังคม ฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม เอกสารเผยแพร่
บทความ

Current Articles

By Category

By Author

By Month

Month RSS Link  พฤศจิกายน 2021 (1)
Month RSS Link  สิงหาคม 2021 (1)
Month RSS Link  พฤษภาคม 2021 (1)
Month RSS Link  กุมภาพันธ์ 2021 (1)
Month RSS Link  พฤศจิกายน 2020 (1)
Month RSS Link  สิงหาคม 2020 (1)
Month RSS Link  พฤษภาคม 2020 (2)
Month RSS Link  มีนาคม 2020 (3)
Month RSS Link  พฤศจิกายน 2019 (1)
Month RSS Link  กันยายน 2019 (1)
Month RSS Link  มิถุนายน 2019 (1)
Month RSS Link  มีนาคม 2019 (1)
Month RSS Link  พฤศจิกายน 2018 (1)
Month RSS Link  สิงหาคม 2018 (1)
Month RSS Link  พฤษภาคม 2018 (1)
Month RSS Link  มีนาคม 2018 (1)
Month RSS Link  ธันวาคม 2017 (1)
Month RSS Link  กันยายน 2017 (1)
Month RSS Link  พฤษภาคม 2017 (1)
Month RSS Link  มีนาคม 2017 (1)
Month RSS Link  ธันวาคม 2016 (1)
Month RSS Link  สิงหาคม 2016 (1)
Month RSS Link  พฤษภาคม 2016 (1)
Month RSS Link  มีนาคม 2016 (1)
Month RSS Link  พฤศจิกายน 2015 (1)
Month RSS Link  สิงหาคม 2015 (1)
Month RSS Link  พฤษภาคม 2015 (1)
Month RSS Link  กุมภาพันธ์ 2015 (1)
Month RSS Link  พฤศจิกายน 2014 (1)
Month RSS Link  สิงหาคม 2014 (1)
Month RSS Link  มิถุนายน 2014 (1)
Month RSS Link  กุมภาพันธ์ 2014 (1)
Month RSS Link  พฤศจิกายน 2013 (1)
Month RSS Link  สิงหาคม 2013 (1)
Month RSS Link  พฤษภาคม 2013 (1)
Month RSS Link  กุมภาพันธ์ 2013 (1)
Month RSS Link  พฤศจิกายน 2012 (1)
Month RSS Link  สิงหาคม 2012 (1)
Month RSS Link  พฤษภาคม 2012 (1)
Month RSS Link  กุมภาพันธ์ 2012 (1)
Month RSS Link  พฤศจิกายน 2011 (1)
Month RSS Link  สิงหาคม 2011 (1)
Month RSS Link  มิถุนายน 2011 (1)
Month RSS Link  มีนาคม 2011 (30)
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยสำนักพัฒนาฐานข้อมูลและ ตัวชี้วัดภาวะสังคม ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนแล...
ข้อมูลแรงงานไตรมาส 3 ปี 2561
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยสานักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม ได้จัดทารายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและค...
รายงานสถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ในระดับภาคของประเทศไทย ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำด้านรายได้...
สงวนลิขสิทธิ์ © 2563 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ติดต่อ : pairat@nesdc.go.th
 
);