23 มิถุนายน 2567
   
ข้อมูลและยุทธศาสตร์ด้านสังคม ฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม เอกสารเผยแพร่
บทความ
    รายงานการศึกษาพัฒนาการและรูปแบบการให้บริการเงินด่วนในปัจจุบัน โดยครอบคลุมถึงเงินด่วนประเภทเงินกู้นอกระบบในรูปแบบต่างๆ เช่น กู้ยืมเป็นเงินสด กู้โดยจำนำทะเบียนรถ การใช้บัตรเครดิตหรือบัตรผ่อนสินค้าเป็นเครื่องมือ การรับจำนำโทรศัพท์มือถือ การขายฝากบ้านหรือที่ดิน เป็นต้น และครอบคลุมถึงเงินด่วนในระบบบางประเภท ได้แก่ สินเชื่อบุคคล สินเชื่อจำนำรถยนต์ที่ให้โดยสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (Non-Bank) เป็นต้น
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยสำนักพัฒนาฐานข้อมูลและ ตัวชี้วัดภาวะสังคม ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนแล...
ข้อมูลแรงงานไตรมาส 3 ปี 2561
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยสานักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม ได้จัดทารายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและค...
รายงานสถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ในระดับภาคของประเทศไทย ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำด้านรายได้...
สงวนลิขสิทธิ์ © 2563 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ติดต่อ : pairat@nesdc.go.th
 
);