25 พฤษภาคม 2567
   
ข้อมูลและยุทธศาสตร์ด้านสังคม ฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม เอกสารเผยแพร่
บทความ
    รายงานการศึกษาความหมาย สาเหตุของการเกิด และผลกระทบของการเกิดภาวะโลกร้อน ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาโลกร้อน นโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน และสำรวจความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มต่างๆ เช่น นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา พ่อบ้าน/แม่บ้าน/ผู้เกษียณอายุ เกษตรกร พ่อค้า/แม่ค้า/ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ลูกจ้าง/พนักงานธุรกิจภาคเอกชน ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น เพื่อทราบถึงประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดภาวะโลกร้อน
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยสำนักพัฒนาฐานข้อมูลและ ตัวชี้วัดภาวะสังคม ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนแล...
ข้อมูลแรงงานไตรมาส 3 ปี 2561
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยสานักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม ได้จัดทารายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและค...
รายงานสถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ในระดับภาคของประเทศไทย ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำด้านรายได้...
สงวนลิขสิทธิ์ © 2563 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ติดต่อ : pairat@nesdc.go.th
 
);