29 มีนาคม 2566
   
ข้อมูลและยุทธศาสตร์ด้านสังคม เศรษฐกิจพอเพียง เอกสารเผยแพร่
บทความ
จุลสารการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงของภาคธุรกิจเอกชน
    จุลสารการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงของภาคธุรกิจเอกชน  โดย ดร.อาชว์  เตาลานนท์
หมวดหมู่ : องค์ความรู้
สงวนลิขสิทธิ์ © 2563 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ติดต่อ : pairat@nesdc.go.th
 
);