13 กรกฎาคม 2567
   
ข้อมูลและยุทธศาสตร์ด้านสังคม เศรษฐกิจพอเพียง เอกสารเผยแพร่
บทความ
Sufficiency Economy...Application to the Education Sector
     Sufficiency Economy...Application to the Education Sector  Excerpted and compiled from the book "Application of Sufficiency Economy" , Subcommittee on Sufficiency Economy, Office of National Economy and Social Development Board, 2007, and the book "2nd  Competition on Sufficiency Economy Philosophy Project, Office of the Royal Development Project Board,2011...
หมวดหมู่ : องค์ความรู้
สงวนลิขสิทธิ์ © 2563 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ติดต่อ : pairat@nesdc.go.th
 
);