13 มิถุนายน 2567
   
ข้อมูลและยุทธศาสตร์ด้านสังคม เศรษฐกิจพอเพียง เอกสารเผยแพร่
บทความ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับผิดชอบดำเนินการจัดทำเอกสาร  ดัชนีความก้าวหน้ำของคน (Human Achievement Index - HAI) โดยได้จัดทำแล้ว 3 ฉบับ ในปี 2558 2560 และ 2562 ตามลำดับ เพื่อนำเสนอดัชนีความก้าวหน้าของคนในระดับจังหวัดพร้อมทั้งวิเคราะห์ผลการประเมิน ความก้าวหน้าของคนด้วยดัชนีดังกล่าว

สงวนลิขสิทธิ์ © 2563 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ติดต่อ : pairat@nesdc.go.th
 
);