13 กรกฎาคม 2567
   
ข้อมูลและยุทธศาสตร์ด้านสังคม เศรษฐกิจพอเพียง เอกสารเผยแพร่
บทความ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยกองพัฒนำข้อมูลและตัวชี้วัดสังคมได้จัดทำรายงานบัญชีกระแสการโอนประชาชาติ ปี 2560 (National Transfer Account 2017: NTA2017) ซึ่งเป็นการนำเสนอสถิติรายได้ประชาชาติเป็นรายอายุ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์แบบแผนรายได้และค่าใช้จ่ายของประชากรในแต่ละช่วงวัย และการประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรต่อรายได้และค่าใช้จ่ายในแต่ละช่วงอายุและในภาพรวม รวมถึงสามารถนำไปใช้ประกอบ การวิเคราะห์ในเชิงลึกผ่านแบบจำลองเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนประชากรระยะยาว ตลอดจนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และทิศทางการลงทุนของประเทศที่คำนึงถึงปัจจัยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร และนำไปสู่การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

หมวดหมู่ : องค์ความรู้
สงวนลิขสิทธิ์ © 2563 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ติดต่อ : pairat@nesdc.go.th
 
);