13 กรกฎาคม 2567
   
ข้อมูลและยุทธศาสตร์ด้านสังคม เศรษฐกิจพอเพียง เอกสารเผยแพร่
บทความ
    บริษัท เอส เอ็ม พี อาหารสัตว์ จำกัด จ.ราชบุรี และบริษัทแปลนครีเอชั่น จำกัด กรุงเทพฯ ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2552 ระดับประเทศครั้งที่ 2 ของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ประเภทธุรกิจขนาดกลาง
สงวนลิขสิทธิ์ © 2563 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ติดต่อ : pairat@nesdc.go.th
 
);