13 มิถุนายน 2567
   
ข้อมูลและยุทธศาสตร์ด้านสังคม เศรษฐกิจพอเพียง เอกสารเผยแพร่
บทความ

การประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดโดยสำนักงาน กปร. โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เป็นประธาน  นั้น  การพิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว มีผลการประกวดดังต่อไปนี้ 

การประกวดแบ่งออกเป็น 10 ประเภท  ได้แก่

1. ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและกันดาร

2. ประชาชนทั่วไป

3. ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง

4. เกษตรกรทฤษฎีใหม่

5. กลุ่มกษตรกรทฤษฎีใหม่

6. หน่วยงานองค์กรภาครัฐ ส่วนกลาง

7. หน่วยงานภาครัฐส่วนภูมิภาค

8. ธุรกิจขนาดใหญ่

9. ธุรกิจขนาดกลาง

10. ธุรกิจขนาดย่อม   

      โดยได้กำหนดรางวัลการประกวดแต่ละประเภท ดังนี้  1) รางวัลชนะเลิศ  ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  2)  รางวัลรองชนะเลิศ  ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  3)  รางวัลชมเชย   โล่เกียรติยศนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน กปร.  4) รางวัลเกียรติบัตร  เกียรติบัตรจากสำนักงาน กปร.

     ผลการพิจารณา  มีดังต่อไปนี้  ธุรกิจขนาดใหญ่ รางวัลชนะเลิศ คือ บ.บางจากปิโตรเลี่ยม จำกัด (มหาชน)  รองชนะเลิศได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  บ.โทเทิ่ลเอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่นจำกัด (มหาชน)  บ.ทรูคอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)  และบ.ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)   หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ส่วนกลาง  รางวัล ชนะเิลิศ คือ  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รองชนะเลิศ คือ กรมราชทัณฑ์

          การประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดโดยสำนักงาน กปร. โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เป็นประธาน  นั้น   พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว  โดยมีผลการประกวดดังต่อไปนี้
สงวนลิขสิทธิ์ © 2563 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ติดต่อ : pairat@nesdc.go.th
 
);