13 กรกฎาคม 2567
   
ข้อมูลและยุทธศาสตร์ด้านสังคม เศรษฐกิจพอเพียง เอกสารเผยแพร่
บทความ
สศช. ส่งเสริมบทบาทของวุฒิอาสาธนาคารสมองในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกระบวนการแผนชุมชน
สงวนลิขสิทธิ์ © 2563 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ติดต่อ : pairat@nesdc.go.th
 
);