8 ธันวาคม 2566
   
ข้อมูลและยุทธศาสตร์ด้านสังคม เศรษฐกิจพอเพียง เอกสารเผยแพร่
บทความ
อบต.พระแก้วตั้งศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
สงวนลิขสิทธิ์ © 2563 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ติดต่อ : pairat@nesdc.go.th
 
);