13 กรกฎาคม 2567
   
ข้อมูลและยุทธศาสตร์ด้านสังคม ฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม
รายงานภาวะสังคม
ข้อมูลที่น่าสนใจ
    รายงานการศึกษาพัฒนาการและรูปแบบการให้บริการเงินด่วนในปัจจุบัน โดยครอบคลุมถึงเงินด่วนประเภทเงินกู้นอกระบบในรูปแบบต่างๆ เช่น กู้... (อ่านเพิ่มเติม)
    รายงานการศึกษาความหมาย สาเหตุของการเกิด และผลกระทบของการเกิดภาวะโลกร้อน ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาโลกร้อน นโยบายของรัฐบาลและแผน... (อ่านเพิ่มเติม)
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยสำนักพัฒนาฐานข้อมูลและ ตัวชี้วัดภาวะสังคม ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนแล...
ข้อมูลแรงงานไตรมาส 3 ปี 2561
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยสานักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม ได้จัดทารายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและค...
รายงานสถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ในระดับภาคของประเทศไทย ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำด้านรายได้...
ค้นหาข้อมูลสถิติ
สงวนลิขสิทธิ์ © 2563 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ติดต่อ : pairat@nesdc.go.th
 
);