16 เมษายน 2567
   
ข้อมูลและยุทธศาสตร์ด้านสังคม เศรษฐกิจพอเพียง

วีดิทัศน์
อะไร คือ เศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรม

       มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (มพพ.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดประชุมและจัดแสดงนิทรรศการ เรื่อง อะไร คือเศรษฐกิจพอเพียง ในวันพุธที่ 28 มีนาคม 2555 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
        เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ ระดับครอบครัวระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปใน ทางสายกลาง  โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน  ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่างๆมาใช้ในการวางแผนและการ ดำเนินการทุกขั้นตอน  และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีสำนึกในคุณธรรม   ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แนะนำ มพพ.
    
ย่อว่า มพพ. เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Research and Development Institute of Sufficiency Economy Philosophy Foundation ย่อว่า RSEPF ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2550 และได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

เครื่องหมายของมูลนิธิ 
    
คือ รูปอักษร พ” สีทอง เป็นศูนย์กลางอยู่ในวงกลม ธงชาติไทย มีรัศมีสีทองแผ่ออกไปสู่วงกลมสีเขียว ด้านหลังมีริ้วธงชาติเป็นรูปลูกศรชี้ขึ้น ด้านล่างเป็นริบบิ้นสีเขียว มีถ้อยคำว่า “มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

ข่าว/ประชาสัมพันธ์
นางสุวรรณี คำมั่น รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเลขาธิการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (มพพ.) เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “หลักปรัชญาของเศ... (อ่านเพิ่มเติม)
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (มพพ.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดประชุมและจัดแสดงนิทรรศการ เรื่อง อะ... (อ่านเพิ่มเติม)
อบต.พระแก้วตั้งศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง (อ่านเพิ่มเติม)
เศรษฐกิจพอเพียง แบบทหาร...สู่ชาวบ้าน (อ่านเพิ่มเติม)
ตามรอยพระราชา...มหาราช พ่อแผ่นดิน (อ่านเพิ่มเติม)
งานวิจัย
    สศช.ศึกษาพัฒนาตารางการวางแผนเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Metrix: SEM) เพื่อช่วยในการวางแผนด้านเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็น... (อ่านเพิ่มเติม)
    สถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้มอบหมายให้สถาบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ... (อ่านเพิ่มเติม)
องค์ความรู้
รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำในประเทศไทย ปี 2562 ฉบับนี้ จัดทำขึ้น โดยมีประเด็นการนำเสนอเพิ่มเติมจากการรายงานในปีก่อนหน้า คือ ... (อ่านเพิ่มเติม)
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยกองพัฒนำข้อมูลและตัวชี้วัดสังคมได้จัดทำรายงานบัญชีกระแสการโอนประชาชาติ ปี 2560 (National Transfe... (อ่านเพิ่มเติม)
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาประเทศ
     การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาประเทศ  โดย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (อ่านเพิ่มเติม)
Sufficiency Economy...The Application to Leading a Life and Organization Development
      Sufficiency Economy...The Application to Leading a Life and Organization Development by Prof.Dr.Kasem Watanachai, Privy Councillor (อ่านเพิ่มเติม)
Sufficiency Economy...Application to the Education Sector
     Sufficiency Economy...Application to the Education Sector  Excerpted and compiled from the book "Application of Sufficiency Economy" , Subcommittee on Sufficiency Economy, Office of National Economy and Social Development Board, 2007, and the book "2nd  Competition on Sufficiency Economy Philosophy Project, Office of the Royal Development Project Board,2011... (อ่านเพิ่มเติม)

สงวนลิขสิทธิ์ © 2563 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ติดต่อ : pairat@nesdc.go.th
 
);