13 กรกฎาคม 2567
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
   ไทยก็อฟด็อทเน็ต          สำนักงานประกันสังคม
   ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน      กระทรวงสาธารณสุข
   ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ      กระทรวงแรงงาน
 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ      กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

 

กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันยานยนต์     สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ     สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด     สำนักงานสถิติแห่งชาติ
  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน     ธนาคารแห่งประเทศไทย
  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ     กระทรวงการคลัง
 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ   สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
สงวนลิขสิทธิ์ © 2563 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ติดต่อ : pairat@nesdc.go.th
 
);